פרשת השבוע

בניית התיבה

בסוף פרשת בראשית נכתב כי אלוקים אינו חפץ בברואים מאחר והם השחיתו דרכם על הארץ, נח הוא היחיד בבריאה שעושה רצון בורא העולם.

בפרשת השבוע מסופר כי הקב"ה פונה אל נח ומודיע לו על מבול שיחריב את כל היקום. נח מצווה לבנות תיבה ולהכניס לתוכה את בניו וכלותיו, בעלי חיים - שבעה שבעה מן הבהמות הטהורות ושניים מן הבהמות הטמאות.


נח מתעסק בבניית התיבה 120 שנה, אולי בינתיים ישימו בני דורו את ליבם לשוב בתשובה.

בשבת הראשונה שלאחר שמחת תורה, אנו פותחים בקריאה מחודשת מתחילת חמישה חומשי תורה מידי שבוע בשבוע. פרשת בראשית היא הראשונה בפרשיות התורה ובה נכתב גם את תחילת ימי עולם.


בריאת העולם

הפרשה מתארת בתחילה את בריאת העולם בשישה ימים, וביום השביעי באה שבת באה מנוחה.
ביום הראשון נבראו השמים והארץ, האור והחושך. ביום השני נברא הרקיע המבדיל בין המים העליונים לתחתונים ועל פי המדרש נבראו גם המלאכים. ביום השלישי המים מתכנסים אל מקום אחד והיבשה נגלית, הקב"ה מצווה עליה להוציא עצים ודשאים. ביום הרביעי נבראים המאורות. ביום החמישי נבראו דגים ועופות. ביום השישי נבראו הבהמות והחיות.
לאחר מכן נברא האדם והקב"ה לוקח צלע מן האדם ובורא לו אשה. אדם וחוה מצווים במצוות פריה ורביה.

וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה' בְּאֶרֶץ מוֹאָב עַל פִּי ה' (לד, ה)


פרשת השבועבמדרש המובא בסמוך ניתן ללמוד מהי כוחה של תפילה ומנגד את העונש של מי שאיננו משתמש בכח זה.

מדרש רבה (ט, יא): אמר רבי יוחנן, עשר מיתות כתובות עליו על משה, ואלו הןהן קרבו ימיך למות: ומת בהר: כי אנכי מת: כי ידעתי אחרי מותי: ואף כי אחרי מותי: לפני מותו: בן מאה ועשרים שנה במותו: וימת שם משה עבד ה': ויהי אחרי מות משה: משה עבדי מת.


וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה ... וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם (כו, ב)


מעלת מצות ביכורים

פרשת השבוע
Thank offering unto the Lord by the Providence Lithograph Company
Licensed under Public Domain via Commons
הבה נתבונן ונראה כי מצות ביכורים היא מצוה חשובה ביותר וכי חז"ל הפליגו במעלת מצות הבאת ביכורים כל כך עד שאמרו (מדרש רבה בראשית א, ד): בזכות שלושה דברים נברא העולם שנאמר בו 'בראשית ברא', בשביל חלה שקרויה 'ראשית עריסותכם', תרומה שנקראת 'ראשית דגנך', ובכורים שנאמר בהם 'ראשית ביכורי אדמתך'.