וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה ... וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם (כו, ב)


מעלת מצות ביכורים

פרשת השבוע
Thank offering unto the Lord by the Providence Lithograph Company
Licensed under Public Domain via Commons
הבה נתבונן ונראה כי מצות ביכורים היא מצוה חשובה ביותר וכי חז"ל הפליגו במעלת מצות הבאת ביכורים כל כך עד שאמרו (מדרש רבה בראשית א, ד): בזכות שלושה דברים נברא העולם שנאמר בו 'בראשית ברא', בשביל חלה שקרויה 'ראשית עריסותכם', תרומה שנקראת 'ראשית דגנך', ובכורים שנאמר בהם 'ראשית ביכורי אדמתך'.


בסידורי נוסח אשכנז מופיעים שש זכירות: זכירת יציאת מצרים, זכירת מעמד הר סיני, זכירת מעשה עמלק ומחייתו, זכירת מעשה העגל, זכירת מעשה מרים וזכירת יום השבת.

בפרשת השבוע זו נזכרו שניים מתוך ששת הזכירות: זכירת מעשה מרים וזכירת מעשה עמלק. לדעת הרמב"ן זכירות אלו הינן מצות עשה ויש לאומרם בפה, אולם הרמב"ם לא מנה זכירת מעשה מרים כמצוה רק כאזהרה בלבד על חומרת לשון הרע.

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

תניא ר' ישמעאל אומר נאמר ג' פעמים (בפרשת משפטים, בפרשת כי תשא ובפרשת ראה) לא תבשל גדי בחלב אמו - אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה.

פרשת השבוע - בשר בחלב
כל שימוש בתמונות יהיה ברשות Pikiwiki Israel CC BY 2.5 via Wikimedia Commons
והנה בטעם האיסור שאסרה תורה תערובת בשר בחלב מצינו כמה הסברים:

רבינו בחיי הביא תחילה את דברי הרמב"ם שכתב לבאר איסור זה שמפני שהיה מנהג עובדי אלילים שהיו אוכלים בשר בחלב בבית תועבותם בימי חגיהם ע״כ באה התורה לאסור אותו.

פרשת השבוע
משה רבינו ממשיך את דבריו לעם ישראל. הוא מזכיר בפניהם כי שמירת התורה והמצוות תשפיע שפע ברכה על העם ותסיר ממנו כל מחלה.

אל לכם לירא מהעמים היושבים בארץ כי יתן ה' אותם בידכם, אולם עליכם לעקור כל עבודה זרה ותשמישיה אשר יותירו הגויים בארצם.

משה מונה את שבח הארץ ואת שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' - מפסוק זה לומדים את מצות ברכת המזון.