לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

תניא ר' ישמעאל אומר נאמר ג' פעמים (בפרשת משפטים, בפרשת כי תשא ובפרשת ראה) לא תבשל גדי בחלב אמו - אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה.

פרשת השבוע - בשר בחלב
כל שימוש בתמונות יהיה ברשות Pikiwiki Israel CC BY 2.5 via Wikimedia Commons
והנה בטעם האיסור שאסרה תורה תערובת בשר בחלב מצינו כמה הסברים:

רבינו בחיי הביא תחילה את דברי הרמב"ם שכתב לבאר איסור זה שמפני שהיה מנהג עובדי אלילים שהיו אוכלים בשר בחלב בבית תועבותם בימי חגיהם ע״כ באה התורה לאסור אותו.

פרשת השבוע
משה רבינו ממשיך את דבריו לעם ישראל. הוא מזכיר בפניהם כי שמירת התורה והמצוות תשפיע שפע ברכה על העם ותסיר ממנו כל מחלה.

אל לכם לירא מהעמים היושבים בארץ כי יתן ה' אותם בידכם, אולם עליכם לעקור כל עבודה זרה ותשמישיה אשר יותירו הגויים בארצם.

משה מונה את שבח הארץ ואת שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' - מפסוק זה לומדים את מצות ברכת המזון.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד (דברים ו, ד)


פרשת השבוע
בפרשת שבוע זו מופיע הפסוק הידוע ביותר לכל יהודי באשר הוא. אנו קוראים פרשה זו ערב ובבוקר בכל יום ויום.


במדרש מצינו כמה מקורות בעבור מה זכו ישראל לקריאת שמע כל יום, חלק מהמדרשים מציינים את מה שארע כאשר קרבו ימיו של יעקב אבינו להיפטר מן העולם [בכמה שינויי לשון], ויש מדרש המציין כמקור את זמן מתן תורה.

ויש לנו להתבונן מהי ההבחנה העולה מכל מקור.

שמו הנוסף של ספר דברים

חומש דברים נקרא גם בשם משנה תורה, מכיון שהוא חוזר על המאורעות שהיו לעם ישראל במדבר רגע קט לפני שהם נכנסים אל הארץ המובטחת.