דבר תורה קצר לפרשת ויגש

והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם (מה, יב)מדוע רצה יוסף שהמצרים ימולו?

פרשת השבוע
ביאר רש"י והנה עיניכם רואות - בכבודי, ושאני אחיכם שאני מהול ככם.

ויש להקשות, שהרי לפי דברי רש"י בפרשת מקץ אין הוכחה להיותו יוסף מכך שהוא מהול.

שהרי על הפסוק 'ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו' (מא, נה) ביאר רש"י - שהמצרים צעקו לפרעה על כך שהיה יוסף אומר להם שימולו.
- אמר להם פרעה ולמה לא צברתם בר והלא הכריז ששני הרעב באים.
- אמרו לו אספנו הרבה והרקיבה.
- אמר להם אם כן כל אשר יאמר לכם תעשו, הרי גזר על התבואה והרקיבה מה אם יגזור עלינו ונמות.
א"כ נמצא לפי דברי רש"י שהיו כל מצרים מהולים ומעתה אין הוכחה מכך שהוא מהול.ונראה לבאר שיוסף ציוה את המצרים למול אך לא ציוום על הפריעה, וההלכה היא שכל המל ולא פרע כאילו לא מל, וא"כ המצרים רק מלו, ויוסף היה גם פרוע כמנהג ישראל. ואפשר לדייק את הדבר מלשונו של רש"י שכתב ואני מהול ככם, שאמר להם יוסף אני מהול ככם מילה ואף פריעה.

אך עדיין צריך להבין מה ראה יוסף צורך שהמצרים יהיו מהולים?


ונראה לומר שיוסף רצה שימולו כיון שידע שאביו ואחיו יבואו למצרים, והשיג בזה כמה מעלות אחת למעט את טומאת מצרים וכמו שביאר הרמב"ם שענין מצוות מילה הוא להמעיט את תאוות הגוף. ומעלה נוספת היא לבלתי יהיו אחיו כגרים בארץ אלא כולם שווים, ועוד שיידעו המצרים תמיד כי איש עברי גזר עליהם כך.

תגובות