מדוע ביקש אברהם אבינו זיקנה?

וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק (פרשת תולדות כה, יט)

רש"י: לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק.

ובמדרש כתוב (פרשה סה, ט): אמר רבי יהודה בר סימון אברהם תבע זיקנה, אמר לפניו רבון העולמים אדם ובנו נכנסין למקום ואין אדם יודע למי מכבד, מתוך שאתה מעטרו בזקנה אדם יודע למי מכבד, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל.

ודבר פלא הוא מה נצרך אברהם שיכירו בו שהוא בא בימים ולא יבואו לטעות מי הוא אברהם ומי הוא יצחק, וכי לכבוד הוא צריך?אלא יסוד חדש נתחדש כאן, שמפני שהיה אברהם 'עושה את הנפש' הוצרך לכך, מפני שטבע העולם שמקבלים ושומעים לאדם אם הם מכבדים אותו או יראים מפניו וכגודל הכבוד והיראה כן מקבלים ולמדים יותר, ולכן ביקש אברהם שיוכר בו שהוא בא בימים כדי שיוכל להשפיע ולגלות בעולם את שמו של בעל הבירה ויהיו דבריו נשמעים ומקובלים ביותר.

תגובות