פרשת בראשית

וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי טוֹב


מדוע העולם נברא בצורה אחת ואח"כ עבר שינויים?


פרשת השבוע

יש להתבונן במעשה בראשית איך היא צורת מאמרו של הקב"ה אשר בחכמה תיכן ארץ, מדוע ביום הראשון נבראו האור והחושך וכאשר ראה הקב"ה את האור גנזו לצדיקים לעתיד לבוא ועל דבר זה כתוב וירא אלוקים כי טוב, ויש לתמוה שהרי אם האור אינו מתאים לעולם הזה מדוע מתחילה נברא.

וכן יש לתמוה בבריאה של יום השני שנחלקו המים העליונים מן המים התחתונים ובאו המים התחתונים בטרוניה מדוע נגזר עליהם לשמש למטה פייסם הקב"ה שמהם ינסכו ומהם יקחו מלח הניתן על גבי הקרבנות, והרי אם הדבר הגון שיש צורך במים עליונים ותחתונים מדוע לא נבראו מלכתחילה מחולקים למטה ולמעלה ובכל אופן גם על זה נאמר וירא אלוקים כי טוב.

ביום הרביעי באה הלבנה ואמרה אין שני מלכים משמשים בכתר אחד אמר לה הקב"ה לכי ומעטי עצמך ועל זה נאמר וירא אלוקים והנה טוב הרי אם צדקה הלבנה בטענתה מדוע לא נבראה כך מלכתחילה.

וכן ביום השישי שנברא בו האדם ולאחר מכן לקח הקב"ה עצם מעצמיו וברא את חוה אשתו וגם כאן עולה התמיהה מדוע נוצרה האשה רק לאחר שכביכול התבונן הבורא ואמר לא טוב היות האדם לבדו.

אלא שבכל יום ויום נברא דבר בצורה מסויימת אך הצורה לא הייתה מותאמת והייתה צריכה תיקון, אם האור שגנזו לעתיד לבוא, הלבנה שהיתה צריכה מיעוט, וכן בכל יום ויום.

ומכך מתברר ועולה יסוד גדול מיצירתו של עולם שיש לברוא כל דבר בשלמות הגבוהה ביותר ולאחר מכן למעטו. והצורך לדבר הזה ביארו הרמח"ל שכדי שיהיה מקום לברואים לקבל שכר בזכות ולא בחסד הוצרכו להיברא בלתי שלימים כדי שיהיה מקום לעבודה. אך איך יוכל נברא ליצור משהו שהוא יותר ממה שנברא, לכן הוצרך הבורא ליצור שלימות ורק לאחר מיכן להעמידו בצורה הנדרשת כדי שלכל הדברים תהיה שאיפה לשלימות שהרי זה המקום שמשם הגיעו ובו היו מתחילה.

תגובות