סוף מעשה במחשבה תחילה

עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן תִּבָּנֶה וְתִכּוֹנֵן עִיר סִיחוֹן: כִּי אֵשׁ יָצְאָה מֵחֶשְׁבּוֹן וכו' (פרשת חוקת כא, כז-כח)


פרשת השבוע


במסכת בבא בתרא (עח, ב) דרש ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן המושלים - אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא. עיר סיחון - אם משים עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון וגו' - תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין וכו'.ביאר רש"י  שפשוטו של מקרא מדבר על סיחון שנלחם במואב ולקח את כל ארצו מידו, ומיהו פרשה יתרה היא דאם בא להשמיענו דעמון ומואב טיהרו בסיחון הרי כבר כתוב ואין צריך יותר, הלכך לדרשה כתבה משה רבינו.

ויש לתמוה שאף אם פרשה יתירה היא ולדרשה באה עדיין צריך קשר בין הדרש לבין מה שהפרשה עוסקת בה, וכשם שלא דורשים ייתור בפרשת קידושין לדין בהלכות נזיר וכדומה.


הרמח"ל בספר מסילת ישרים (פרק ה) הביא את דברי הגמ' הללו והמשיל זאת במשל בגן המבוכה אשר במרכזו יש מגדל שהעומד בראשו יכול לכוון את ההולכים לדרך המובילה אל המגדל, משום שהוא רואה מלמעלה איזה היא הדרך הנכונה. כן המושלים הללו שכבר משלו ביצרם הם יכלו ללמדנו איזה דרך ישרה והיאך נחשב חשבונו של עולם.


ועל פי הדברים הללו תתיישב תמיהתנו כמין חומר שהרי לא יכלו בני ישראל להלחם ולכבוש מיד מואב שהרי צוו אל תתגר במואב. שלח הקב"ה את סיחון לעשות מלחמה במואב וכבש סיחון מיד מואב את ארצם, כדי שעם ישראל ילחם בסיחון ויזכה בנחלתו.


במקרה זה הנהגת הבורא שגרם לסיחון ומואב להלחם זה בזה מתבררת רק לאחר שעם ישראל כבש את סיחון ואז נוכחים אנו כי כל מלחמת סיחון במואב היתה לצורך ישראל.


א"כ דרשת חז"ל תואמת במדוייק את פשט הפסוקים שכשם שראיית כלל ההשתלשלות מבררת את הנהגת הבורא, כך המושלים שמשלו ביצרם יכולים ללמדינו חשבונו של עולם. וזה משלו של הרמח"ל כי העומד למעלה מבחין כל דרך להיכן היא מגיעה וסוף מעשה במחשבה תחילה.

תגובות