מה הוכיחה בליעת הארץ לבני ישראל?

וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרֲכוּשׁ (פרשת קרח טז, לב)


פרשת השבוע
במדרש מבואר דקרח אפיקורס היה, וכפירתו שטען משה בדאי ואין תורה מן השמים.

כתב הרמב"ם בהלכות דעות: משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, אלא לפי הצורך עשאם כפרו בו עדת קרח בלעה אותם הארץ וכו'.


ולכאורה דברי הרמב"ם נסתרים מן הפסוקים שבפרשתנו (טז, כח-ל) ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו' לא ה' שלחני. ואם בריאה יברא ה' וכו' וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. מפורש לכאורה בפסוקים שהוצרך משה רבינו לראיה כי אינו בדאי ותורה מן השמים.

תמיהה נוספת יש בדברי הרמב"ם באיגרת תימן שכתב שם שכל מי שהוא אפיקורס לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. ודבר זה אינו מובן כלל כי ראינו משפחות שיש בהם גם יראים ושלימים וגם אפיקורסים.

אלא בוודאי ביאור דברי הרמב"ם שמי שבחר לכפור אין הכוונה שמתברר שבזמן מתן תורה לא עמדו רגלי אבותיו בתחתית ההר אלא שבחירתו לכפור גורמת לו להתנתק משורש זה של עמידה בהר סיני.


א"כ קרח ועדתו שטענו שמשה בדאי ואין תורה מן השמים ניתקו עצמם ממעמד זה וא"כ לדעתם מתבטלת גם ההוכחה שמשה מפי ה' דיבר. לכן הוצרך משה רבינו להביא ראיה על מעמד הר סיני ולא להראות שהוא שליח ה', ואם יתברר שמעמד הר סיני אכן ארע הרי שהוא בוודאי מפי ה' דיבר.

תגובות