דבר תורה לפרשת ואתחנן

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד (דברים ו, ד)


פרשת השבוע
בפרשת שבוע זו מופיע הפסוק הידוע ביותר לכל יהודי באשר הוא. אנו קוראים פרשה זו ערב ובבוקר בכל יום ויום.


במדרש מצינו כמה מקורות בעבור מה זכו ישראל לקריאת שמע כל יום, חלק מהמדרשים מציינים את מה שארע כאשר קרבו ימיו של יעקב אבינו להיפטר מן העולם [בכמה שינויי לשון], ויש מדרש המציין כמקור את זמן מתן תורה.

ויש לנו להתבונן מהי ההבחנה העולה מכל מקור.
במדרש תנחומא (ויחי פר' ח) כתוב: ומאותה שעה זכו ישראל להיות קורין את שמע, אמר יעקב: אברהם הוליד את יצחק וישמעאל, יצחק אבי הוליד אותי ועשו, שמא אני יש במיטתי פסול. אמרו בניו פה אחד שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. 

ובמקום אחר (רבה ויחי צח, ג): אמר יעקב שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, [ובלשון דומה (רבה, ואתחנן ב, לה) שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחווים לאלוה אחר] אמרו שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקב"ה כך אין בלבנו מחלוקת, אלא ה' אלוקינו ה' אחד. והוא אומר בלחישה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
הדא הוא שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוותנו עדיין הוא נוהג בנו - ה' אלוקינו ה' אחד.
ומקור נוסף מאמירת פסוק זה במעמד הר סיני (רבה, ואתחנן ב, לא), פתח הקב"ה בסיני ואמר: שמע ישראל אנכי ה' אלוקיך, נענו כולן ואמרו: ה' אלוקינו ה' אחד. ומשה אמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

ידוע הדבר שהתייחדות של עם ישראל מהאומות הוא ע"י אמירת הפסוק הזה שעליו הגמ' אומרת (ברכות ו, א) אמר להם הקב''ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם - כלומר אין לנו אלוקים בלתו ולכן אין הוא מחליפנו באומה אחרת.

ועומק הכוונה במאמר זה, כי לעיתים נראה לנו כאילו הרע שולט בעולם ואין משגיח ומסובב, אך הכל מאיתו יתברך אשר הוא היחיד ומתכנן את כל מעשי העולם.

וא"כ מעלת קריאת שמע היא לדעת ולהתבונן שהכל מידיו ברוך הוא וממנו שורש חיותנו בכל מקרה ומקרה גם אם יראה בעיננו כדבר רע חלילה [כמו שכתב הכלי יקר (במדבר כג, כח): כי כל סומא נקרא בלשון חז"ל סגי נהור, לפי שהראיה הלבבית וסתם ראיית עינים מכחישין זה את זה ובהתחזק אחד מהם יחלש השני, ע"כ הראיה השכלית הפנימית גדולה אצל הסומים כי לא יטרידם הראות הגשמי וכן יש נוהגין להעצים עיניהם בעת קראם שמע ישראל וגו', כדי לחזק הכוונה הלבבית ויהיו עיניו למטה במדריגה ולבו למעלה במדריגה].

וכן זהו מה שמבואר בגמ' (סנהדרין סג, ב) 'אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה.. אמר לו אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו אתה למד אמר לו הן אמר לו אמור בכל יום שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד וכו', וכן מצינו (ברכות יג, ב) 'תניא סומכוס אומר כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו' הרי שמעלת קריאת שמע היא נותנת את כח החיים משום שהיא התחברות עם המקור העליון אשר ממנו כל מקרי האדם והוא שורש החיים כולם.

ולפי זה שני המקורות שמהם זכו עם ישראל לקריאת שמע עניינם אחד, כי יעקב אבינו זרעו היה שלם ומשנים עשר בניו יצא עם ישראל לשבטיו, וכאשר יעקב מסתלק מן העולם באותה שעה נקבעה אמונת כלל ישראל כי ה' אלוקינו ה' אחד. ובשעת מתן תורה שהגיע יעודו של עם ישראל לאחר שיעבוד מצרים לקבל את התורה, אז נגלה הקב"ה לעם ישראל והוברר כי רק הוא ואין בלתו, וענו כל העם ואמרו ה' אלוקינו ה' אחד.

תגובות