חג הסוכות ופרשת וזאת הברכה, לא במקרה!

וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה' בְּאֶרֶץ מוֹאָב עַל פִּי ה' (לד, ה)


פרשת השבועבמדרש המובא בסמוך ניתן ללמוד מהי כוחה של תפילה ומנגד את העונש של מי שאיננו משתמש בכח זה.

מדרש רבה (ט, יא): אמר רבי יוחנן, עשר מיתות כתובות עליו על משה, ואלו הןהן קרבו ימיך למות: ומת בהר: כי אנכי מת: כי ידעתי אחרי מותי: ואף כי אחרי מותי: לפני מותו: בן מאה ועשרים שנה במותו: וימת שם משה עבד ה': ויהי אחרי מות משה: משה עבדי מת.

מלמד שעד עשרה פעמים נגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל ועדין לא נחתם גזר הדין הקשה עד שנגלה עליו בית דין הגדול, אמר לו, גזרה היא מלפני שלא תעבור, שנאמר כי לא תעבור את הירדן, ודבר זה היה קל בעיניו של משה, שאמר, ישראל חטאו חטאות גדולות כמה פעמים, וכיון שבקשתי עליהם רחמים מיד קבל ממני, שנאמר הרף ממני ואשמידם, מה כתיב תמן וינחם ה' על הרעה. אכנו בדבר ואורשנו, מה כתיב תמן ויאמר ה' סלחתי וגו', אני שלא חטאתי מנעורי לא כל שכן כשאתפלל על עצמי שיקבל ממני, וכיון שראה הקדוש ברוך הוא שקל הדבר בעיניו של משה ואינו עומד בתפלה, מיד קפץ עליו ונשבע בשמו הגדול שלא יכנס לארץ ישראל, שנאמר לכן לא תביאו את הקהל הזה, אין לכן אלא שבועה, שנאמר ולכן נשבעתי לבית עלי.

פרשת וזאת הברכה באה בסופו של חג הסוכות, אשר עד שמיני עצרת עדיין ניתן לשנות ע"י תפילה ותשובה את הפתקים שנחתמו עלינו, ולכן עלינו לנצל את ההזדמנות הזו כי אם לא ננצלה חלילה, עלולים אנו להענש על כך. חג שמח!

תגובות