דבר תורה קצר לפרשת וישב

וַיִּמְכְּרוּ אֶת יוֹסֵף לַיִּשְׁמְעֵאלִים בְּעֶשְׂרִים כָּסֶף (לז, כח(


כיצד אנו מכפרים על מכירתו של יוסף?


במדרש רבה (פרשה פד, יח) מבואר ששתי מצוות נצטוו ישראל כדי לכפר על חטא מכירת יוסף - פדיון הבן ומחצית השקל.

רבי יהושע בן בייתוס בשם רבי יהודה בר סימון.. אמר הקדוש ברוך הוא אתם מכרתם בנה של רחל בעשרים כסף מעות - שהן חמש סלעים, לפיכך יהיה כל אחד ואחד מפריש ערך בנו חמש סלעים במנה צורי.


אמר רבי יהודה בר סימון אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים אתם מכרתם בנה של רחל בעשרים כסף, לפיכך יהיה כל אחד ואחד מגיעו בקע לגלגלת - כלומר אותם עשרים כסף שהם חמשה סלעים התחלקו בין האחים נמצא שכל אחד הגיעו חצי שקל, זהו שכתוב (שמות לח, כו): בקע לגלגלת מחצית השקל.

תגובות