מי היו הצמחונים הראשונים, והאם הבהמה סובלת בשעת השחיטה?

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַה' אֱלֹהֵינוּ הֵן נִזְבַּח אֶת תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻנוּ (פרשת וארא ח, כב)

פרשת השבוע

הצמחונות בעת העתיקה

כתב האבן עזרא שאנשי מצרים בימי משה היו כמו אנשי הודו שהם כולם בני חם ואינם אוכלים בשר, חלבדם, דגים וביצים עד היום, והם מתעבים מי שיאכל אותם. ועד היום לא יניחו אדם שיאכל בשר בארצם, ואם אחד מהם יבא בארץ נכריה יברח מכל מקום שיאכלו בו בשר ולא יאכל כל דבר שיגע בו אוכל בשר וכליו טמאים בעיניהם כמו שכתוב 'כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם'. ומלאכה נמאסה בעיניהם לרעות הצאן כמו שכתוב 'כי תועבת מצרים כל רועה צאן', והסיבה שהיה למצרים סוסים, חמורים וגמלים בשביל משא ורכיבה, והבקר לחרישה.בשערי אורה הקשה איך יתכן שה' יתברך שנאמר 'טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו' ציווה בתורה לשחוט בעלי חיים לאכילת אדם. אלא אמר השם יתברך בבריאת העולם להעמיד לפניו הבהמות ושאלם:
-רצונכם להישחט ויאכל אתכם האדם ותעלו ממדריגת בהמה שאינה יודעת כלום למדרגת האדם שיודע ומכיר את השם יתברך?
-אמרו הבהמות: טוב ורחמים הוא עלינו.
א"כ שחיטתם רחמים הם להם שיוצאים מתורת בהמה ונכנסים לתורת אדם, והכל מצד רחמיו וחסדיו הרבים על כל בריותיו.

האם הבהמה סובלת בשעת השחיטה? 

בספר שו"ת משנה הלכות הביא מספר התשב"ץ קטן שכתב בשם המהר"ם מרוטנברג שכשהאדם גומר בדעתו לקדש את השם ולמסור נפשו על קידוש השם כל מה שעושין לו אינו כואב לו כלום. ותדע שכן הוא שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באצבע קטנה באש לא היה צועק ואפילו אם היה בדעתו לעכב עצמו לא היה יכול ורבים מוסרים עצמם לשרפה ולהריגה על קדוש השם יתברך ואינם צועקים לא אוי ולא אבוי. ולפי"ז יש לומר שאם שוחטין בהמה כשרה באופן שנאמרה הלכה למשה מסיני, כיון שהסכימה לזה משעת הבריאה אין לה צער כלל.

גם מבחינה מדעית ניתן להוכיח דבר זה, מאמר שכתב בנימין שמואלי מתבסס על מחקרו של ד"ר נורברטו קליין אשר בין היתר עומד על כך כי Circle of Willis (מעגל ויליס) שונה בצורתו בבהמות הכשרות מן הבהמות שאינם כשרות והדבר משפיע על כך שהבהמה איננה מרגישה כאב בשעת שחיטתה (לקריאת המאמר המלא).

אסמכתאות מדעיות נוספות שהשחיטה אינה מסבה סבל לבהמה, ניתן לקרוא בספרו של ישראל מאיר לוינגר 'השחיטה וצער בעלי חיים' בקישור הבא.

תגובות