האם מותר לעשות קנדלברה בעלת שבעה קנים?

פרשת השבוע

המקרה המצוי ביותר אשר צריך לעורר את תשומת ליבנו הינו עשיית מנורה בעלת שבעה קנים.

בפרשה זו אנו קוראים על כך שבצלאל עשה את מנורת הזהב מידותיה, פרחיה, כפתוריה וגביעיה כאשר הצטווה משה בפרשת תרומה.

כידוע ישנו איסור לעשות תבנית של כלי הקודש אשר לפי חלק מן הראשונים נלמד איסור זה מן הפסוק 'לא תעשון איתי' - לא תעשו כדמות שמשי המשמשין לפני, ויש הסוברים כי איסור זה הוא איסור מדרבנן.יש להדגיש כי עשיית כלים ככלי המשכן לנוי ולשימוש האדם אסורה רק באופן שאותו כלי היה כשר לשימוש בבית המקדש, שאם לא כן היינו אסורים בעשיית שולחנות וכדו'.

המנורה יוצאת מן הכלל והיא כשרה גם כשהיא לא במידותיה ואף ללא פרחים גביעים וכפתורים אלא כל דינים אלו הינם למצוה בלבד.

השו"ע בחלק יו"ד (סימן קמא סעיף ח) כתב: לא יעשה וכו'  מנורה, תבנית מנורה. אבל עושה של חמישה קנים או של ששה או של שמונה, אבל של שבעה לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות, ואפילו בלא גביעים וכפתורים ופרחים ואפילו אינה גבוהה י"ח טפחים.


הפתחי תשובה הביא (שם ס"ק יד) שתי דעות האם עשיית הקנים בעיגול נחשבת לשינוי הפוסל במנורה בבית המקדש, וסיים 'ויש להחמיר מאחר שהוא איסור תורה'.

תגובות