האם הקב"ה נושא פנים?

יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם (פרשת נשא ו, כו)

רש"י: ישא ה' פניו אליך - יכבוש כעסו.

הגמ' במסכת ברכות (כ, ב) מביאה שאמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע כתוב בתורתך (פרשת עקב י, יז) אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב (במדבר ו, כו) ישא ה' פניו אליך. אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה (דברים ח, י) ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך, והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה.

גם במסכת נדה (ע, ב) מובאת שאלה זו: כתוב אחד אומר (דברים י, יז) כי לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכתוב אחד אומר (במדבר ו, כו) ישא ה' פניו אליך, כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין.

והקשו התוס' (ד"ה כאן) מדוע שינתה הגמרא בין תרוצה במסכת ברכות לתרוצה במסכת נדה. ותרצו שתרוץ הגמ' כאן הוא עיקר ואינו נושא פנים לעכו"ם אפילו לפני גמר דין משום שזהו המשפט. ולישראל אינו נושא אחר גמר דין אולם לפני גמר דין נושא, מפני שהם מדקדקין על עצמם וכו'.


ויש כאן שתי תמיהות שעלינו לברר, האחת מה מיוחד בכך שדקדקו על עצמם בברכת המזון יותר מכל מצוות שדקדקו על עצמם, כגון נידה שקיבלו על עצמן בנות ישראל שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים. והתמיהה השניה שכאשר יש שני פסוקים הסותרים זה את זה אנו מתרצים שכל פסוק עסק במקרה אחר, וכתירוץ הגמ' בנדה שפסוק אחד דיבר לפני גזר דין והשני לאחריו. אולם לומר שהסיבה שהוא נושא פנים מפני שהם נושאין פנים אינו מיישב, שהרי הקושיה במקומה עומדת הרי הקב"ה אמר שאינו נושא פנים.


אלא נראה לבאר כך, במדרש רבה (פרשה יא, ז) מובא התרוץ בשינוי קל: כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת וברכת, ואדם מישראל יושב הוא ובניו ובני ביתו ואין לפניהם כדי שביעה ונושאים לי פנים ומברכין ודקדקו על עצמן עד כזית ועד כביצה לפיכך ישא ה' פניו וגו'.עולה מדברי המדרש כי דיקדוקן של ישראל הוא בכך שאע"פ שאינם שבעים ואין להם כדי סיפוקם, בכל אופן מודים ומשבחים לקב"ה ומקבלים עליהם דין שמים באהבה. א"כ מעתה יובן כי זאת מעלה מיוחדת שאיננה קיימת בשאר דיקדוקים של מצוות אחרות. ועוד שמעלה זו היא עצמה מעלת המשפט, שהרי אדם שאינו מכיר בדין שנגזר עליו הרי שאינו מבין שדרכי ה' נכונים וישרים. אולם אם האדם מודה ומשבח על גורלו הרי שהוא כבר מכיר במעלת המשפט, ולכן הקב"ה יכול לשנות את גזר דינו מכיון שאחר שאדם זה מכיר את צדקת דרכי ההנהגה בכל דרך שהיא תצא לפועל, א"כ מטרת המשפט הושגה, ולכן אין סתירה בכך שלאדם כזה נושאים פנים.

תגובות