שבועות

מהי ההכנה לשבועות?


פרשת השבוע

יש להבין מדוע יש צורך בספירה ארוכה שכזו - חמישים יום ורק אז לקבוע את חג השבועות? ומהי המטרה בספירה הזו שבה אנו מתחילים בפסח ומחברים אותו לשבועות?

ברור הדבר שהתורה לא התכוונה כאן לספירה בפה בעלמא, אלא הכוונה לספירה של הכנה, שהרי בלא ההכנה הפנימית של ימים אלו, מה טעם בספירתם?


בישיבת קלם היה מקובל, שימים אלו משמשים להשתלמות במ"ח קנייני תורה, אחד בכל יום מימי ספירת העומר, וביום הארבעים ותשעה חוזרים על כולם. זהו דבר נפלא כשלעצמו אולם אין לכך מקור בתורה.

הבה נתבונן כי אנו סופרים להבאת העומר, עד יום החמישים שאז אנו מביאים לחם תנופה - שתי הלחם, ולכאורה בזה מסתכמת הספירה וא"כ היכן יש כאן הכנה למתן תורה?


בחג הפסח בו יצאנו ממצרים, יצאו בני ישראל מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה, אולם עדיין היו נתונים במ"ט שערי טומאה והיו צריכים הכנה לקבל את התורה.


עד שבועות הזמן המיועד לקבלת תורה היו צריכים בני ישראל להגיע למדרגת 'ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם', 'אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם'.


לכך נועדה ספירת העומר, להכין את עצמנו לעלות ממדרגת 'בהמה' אשר אין היא אחראית למעשיה, למדרגת 'אדם' יצור נעלה, בעל בחירה. והנה, קרבן העומר המוקרב בפסח שונה משתי הלחם הבאים בשבועות בשני דברים.


ראשית העומר הוא קרבן הבא מן השעורים, שהם מאכל בהמה ושתי הלחם הינם חטים שהם מאכל אדם, מפני שמיציאת מצרים עד מתן תורה כבר הגיעו ישראל למדרגת 'אדם'.


שנית: העומר היה 'קלי גרש כרמל' - חטים קלויות ללא הכנה ועיבוד, אבל שתי הלחם היו לחם, מוכן למאכל. כאן היתה הכנה.


וזה מה שלמדנו מהתבוננות זו, הכנה של ספירת העומר מטרתה להעלות את היהודי ממדרגת 'בהמה' למדרגת 'אדם', מיציאה משיעבוד גופני בפסח, ליציאה לחירות אמיתית בשבועות, כי רק עבד ה' הוא לבדו חופשי.

תגובות