פסח מצה ומרור

בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ (פרשת בהעלותך ט, יא)


פרשת השבוע


אכילתו של קרבן הפסח צריכה שתהיה יחד עם מצה ומרור. נחלקו התנאים (פסחים קטו, א) האם אכילתם נעשית בכריכה אחת, או נאכלים לעצמם משום שמצוות מבטלות זו את זו או לא.

בגמ' שם מובא כי הלל הוא הסובר שאין מצוות מבטלות זו את זו, שהרי אמרו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו.ונתקשו האחרונים מדוע למד הלל דין זה מפסח שני ולא מפרשת בא (יב, ח) שכבר שם נצטוו על כך שנאמר: וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ.

יש שרצו לומר כי לשון הפסוק בפרשת בא אינו מורה על כריכת שלשתם כאחד, משום שכתוב ב' פעמים אכילה, אכילה גבי הבשר - 'ואכלו את הבשר', ואכילה נפרדת ומצות על מרורים יאכלוהו.


תרוץ נפלא כתב ר' יוסף שווארץ, הרי ידוע שדין ביטול ברוב לא נאמר לגבי בן נח משום שדבר זה חידוש ונלמד להיתר מן הפסוקים. (כן דעת הפמ"ג בריש פתיחתו להלכות תערובות חקירה ג' וכן דעת הנודע ביהודה לגבי חיוב בן נח במילה מספק היותו בן קטורה).


ועפ"ז יובן כי הציווי לפסח שנאמר בפרשת בא היה קודם מתן תורה, וא"כ מה שאכלו פסח מצה ומרור כאחד אינו ראיה, משום שאז טרם התחדש דין ביטול ברוב ולא ביטלו המצוות זו את זו. אך הפסוק המובא בפרשה שאנו קוראים בשבוע זה נאמר בשנה השניה לצאתם ממצרים, ולכן ממנו ורק ממנו ניתן להביא ראיה שיש לכרוך פסח מצה ומרור יחדיו.

תגובות