כמה שיטות על צורת אות ו במילה שלום

לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם (כה, יב)


וא"ו דשלום קטיעא


אמר רב נחמן וי''ו דשלום קטיעה היא (קידושין  סו, ב), ונחלקו הפוסקים איך צורתה של הוא"ו המקוטעת:פרשת השבוע
רבינו בחיי כתב כי מצינו במסורת שהוא"ו של המילה שלום זעירא.

פרשת פנחס


במהר"י בירב ובמהרש"א בחידושי אגדות כתבו שעושים אותה כמו יו"ד.
פרשת השבוע
פרשת השבוע

בריטב"א פירש נראה שהואו כרותה בינתיים, שאם לא כן היה לרב נחמן לומר זעירתא היא. ונפק"מ לספר תורה, ויש להגיה בכל הספרים שלנו שכתובה בהם בצורתה הרגילה.


ויש להסתפק מה כוונת הריטב"א האם החלק התחתון חתוך לגמרי, או רק רווח קטן.
פרשת השבוע פרשת פנחסולמעשה כתב בשו"ת רעק"א שאם יחתוך הוא"ו לגמרי הרי הוא חשש פסול כיון שהוא נראה כיו"ד אלא יעשנה וא"ו זעירא, ולחוש לדברי הריטב"א יעשה קו קטן מלמטה.

מספרים שפעם אחת מצאו בספר תורה שהאות וא"ו של שלום אינה קטועה, ולא הסכימו הסופרים למחוקה ולעשותה קטועה מפני ששלום הוא משמותיו של הקב"ה וחששו לשיטת התוס' שזהו שם שאסור למוחקו. באו אל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך ושאלהו כיצד יתקנו את ספר התורה. ענה הרב שיוסיפו קו קטן מתחת הוא"ו, ואע"פ שמתוך כך יבלוט מעט מן השורה אין בכך קפידא.

תגובות