פרשת נח

פרשת השבוע

בניית התיבה

בסוף פרשת בראשית נכתב כי אלוקים אינו חפץ בברואים מאחר והם השחיתו דרכם על הארץ, נח הוא היחיד בבריאה שעושה רצון בורא העולם.

בפרשת השבוע מסופר כי הקב"ה פונה אל נח ומודיע לו על מבול שיחריב את כל היקום. נח מצווה לבנות תיבה ולהכניס לתוכה את בניו וכלותיו, בעלי חיים - שבעה שבעה מן הבהמות הטהורות ושניים מן הבהמות הטמאות.


נח מתעסק בבניית התיבה 120 שנה, אולי בינתיים ישימו בני דורו את ליבם לשוב בתשובה.

המבול

ארובות השמים נפתחות ומי תהום עולים במשך 40 יום, כל היקום נמחה חוץ מן הדגים שלא חטאו [רש"י בפרשת לך-לך הביא מן המדרש שאף עוג מלך הבשן ניצל מן המבול].

לאחר 150 יום התיבה נחה על הרי אררט.

לאחר שלשה חודשים שולח נח את העורב לבדוק האם קלו המים, העורב מסרב לבצע את המוטל עליו. לאחר שבעה ימים נח שולח את היונה והיא שבה אליו עם עלה של זית, נח מבין כי המים קלו. לאחר שבעה ימים נוספים נח שולח את היונה שנית והיונה לא שבה אליו, אז יודע נח כי הארץ יבשה לחלוטין.


על היחס של המדע למבול ראה את המאמר הבא.

הקב"ה מצווה על נח לצאת מן התיבה, נח מקריב קרבן לה'.

ברית הקשת

הקב"ה כורת ברית עם נח שלא יוסיף עוד להביא מבול על העולם, הסימן לברית היא קשת בענן [ראו את המאמר הבא מהי הקשת האמורה].

בני האדם מותרים באכילת בשר משום שהעולם ירד מדרגתו שהיה בבריאת העולם שכל היצורים היו יצירי כפיו של הקב"ה, וכעת הם ניצלו בזכותו של נח ועל כן נמסרו לו. ועוד שבעת אכילתם ע"י בני אדם הם מתעלים לדרגה גבוהה יותר.

בני האדם מורדים בקב"ה ובונים מגדל בארץ שנער כדי להלחם בו. הקב"ה בולל את שפתם ומפיצם בכל העולם.

מימרה מופרסמת המבוססת על פרשת השבוע היא 'מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו'.


התורה מונה עשרה דורות מנח עד אברם, אברם נושא את שרי בת דודתו. תרח אבי אברם יוצא לכיון ארץ כנען, ובדרך הוא מתיישב בחרן שם הוא מת.תגובות