פרשת תולדות

פרשת השבוע
יעקב מגיש לעשו נזיד עדשים
פרשתנו פותחת בכך שיצחק היה בנו של אברהם וחוזרת וכופלת כי אברהם הוליד יצחק, רש"י מבאר כי התורה באה ללמדנו כי אברהם ויצחק היו דומים זה לזה (ראו מאמר מדוע ביקש אברהם להיות זקן).

יצחק אבינו נושא את רבקה לאשה בגיל ארבעים. נולדים להם תאומים הראשון יוצא מגודל שער אדמוני, ונקרא על שם כך עשו בשל היותו עשוי ומוכן כילד גדול, אחריו יוצא בן נוסף האוחז בעקב הקודם לו ונקרא על שם כך יעקב.

יעקב מכין בזמן האבלות על פטירתו של אברהם נזיד עדשים, עשו שמגיע מן השדה עייף רוצה לאכול מן האדום האדום הזה ומוכר את בכורתו ליעקב תמורת הנזיד.
רעב מגיע על הארץ ויצחק יורד לגרר, הקב"ה מצווהו לבל ימשיך מצרימה שהרי הוא כקרבן עולה ואסור לצאת מארץ ישראל. רועי יצחק רבים עם רועי גרר ויצחק עובר משם לבאר שבע.

יצחק מבקש לברך את עשו, הוא מבקש ממנו לצוד לו ציד ולאחר מכן יברך אותו. רבקה שחוזה את מה שעשוי לצאת מכך קוראת ליעקב ומצווה עליו להכין שני גדיי עיזים (על כך שיצחק חפץ לברך את עשו אע"פ שיעקב היה צדיק ראו במאמר הבא). יעקב לובש את בגדי עשו החמודות ועל ידיו שם את עורות גדיי העיזים כדי שלא יחוש יצחק בתרמית. יעקב נוטל את הברכות ומיד כאשר הוא יוצא עשו שב עם צידו ומגלה כי יעקב כבר התברך. יצחק מודה על הברכות שניטלו ואומר על יעקב גם ברוך יהיה.

רבקה חוששת כי עשו עלול להרוג את יעקב ושולחת אותו אל לבן אחיה היושב בחרן כדי שעשו ישקוט מזעמו בינתיים.
רבקה מבקשת מיצחק שיצוה על יעקב ללכת לקחת אשה ממשפחתה ולא מבנות כנען, יצחק מברך את יעקב ושולח אותו לבית לבן חרנה.


תגובות