פרשת וארא

פרשת השבועלאחר שבסוף פרשת שמות הקב"ה אומר למשה כי פרעה ישלחם מארצו. משה ואהרן נשלחים שוב אל פרעה כדי לומר לו כי ה' ציוה עליו לשלח את בני ישראל מארצו. כדי לאמת את דבריהם אהרן משליח את מטהו לפני פרעה והמקל נהפך לנחש, החרטומים עושים גם כן בכשפיהם אולם מקלו של אהרן בולע את מטותם, פרעה ממאן לשמוע בקול משה ואהרן.


מכת דם


פרעה החשיב עצמו לאלוה ועל כן היה עושה צרכיו בסתר בתוך היאור, בדיוק בזמן הזה משה מתייצב שם ומתרה בו כי אם לא ישלח את ישראל מארצו היאור יהפך לדם והדגה אשר בו תמות.
פרעה מקשה את לבו במשך שלשה שבועות, ובסופם מכה אהרן את היאור במטה והיאור כולו הופך לדם למשך שבוע שלם. המצרים נאלצים לרכוש מים בכסף מלא מאת היהודים כדי שהוא לא יתהפך לדם.
מכת צפרדע


לאחר מכן משה חוזר ומתרה בפרעה בפרעה במשך שלשה שבועות נוספים, וכאשר עומד במריו אהרן נוטה את ידו במטה ועולה צפרדע גדולה מן היאור. המצרים מכים את הצפרדע בנסיון להורגה ובכל הכאה והכאה פורצים ממנה נחילים של צפרדעים קטנים הממלאים את כל ארץ מצרים ועד לתוך קיבתם של המצרים הגיעו. לאחר שעבר שבוע מתו כל הצפרדעים ושקט משתרר מקרקוריהם הבלתי פוסקים.מכת כינים

פרעה עדיין עומד בסרובו ולאחר שלשה שבועות מגיעים עשרות זנים של כינים שהגדולה בהם היתה בגודל ביצה. החרטומים ניסו בכשפיהם לעשות זאת אך ללא הצלחה, ונאלצו להודות בחצי פה כי אצבע אלוקים זאת.


מכת ערוב

המכה הבאה שבאה על מצרים היא ערוב, חיות מכל המינים והסוגים באו למצרים וטרפו מכל הנקרה בדרכם המצרים שניסו להסתגר בבתיהם נחרדו לפתע מחיה ששמה סילונית בעלת זרועות ארוכות שהושחלו דרך הארובה ופתחו את הדלת לרווחה.. פרעה קורא למשה ואהרן ומבטיח לשחרר את בני ישראל רק שיסירו את הנגף הזה, משה מתפלל ולאחר שהחיות מסתלקות פרעה שב לסורו ומסרב לשחרר את בני ישראל.

מכת דבר ברד ושחין

בשלב זה שולח ה' מכת דבר ההורגת את כל מקנם של המצרים, לאחר מכן מגיעה מכת שחין הפורחת בכל האדם והבהמה. המכה הבאה היא מכת ברד שבתוך כל חתיכת ברד שכנה דרך נס אש אשר שיברה ושרפה את כל התבואה והעצים בארץ מצרים. פרעה עומד בסורו ומקשה את ליבו וממאן לשלח את בני ישראל.
תגובות