פרשת כי תשא

פרשת השבועפרשת כי תשא פותחת בציוויי לקחת מאת העם מחצית השקל בין דל ובין עשיר, כל הפסוקים העוסקים בענין זה קרויים פרשת שקלים ונקראים בתחילת חודש אדר (בשנה מעוברת אדר ב'). עם הכסף שנאסף יצקו את אדני המשכן.

לאחר מכן נצטווה משה לעשות כיור נחושת, כדי שאהרן ובניו ירחצו ידיהם ורגליהם בתחילתה של כל עבודה במשכן.

עשיית שמן המשחה כדי למשוח בו את כל כלי הקודש ואת אהרן ובניו, עשיית קטורת כדי להקטירה ע"ג מזבח הזהב שיוצב בתוך הקודש. על שני אלו יש איסור כרת לעשותם לצורך שימוש אישי.

שני האנשים שאותם מועיד הקב"ה לבניית המשכן הינם בצלאל בן אורי למטה יהודה ואת האהליאב בן אחיסמך למטה דן.

נכנסה כאן אזהרה נוספת על שמירת השבת כדי ללמדנו שאין בניית המשכן דוחה שבת.הפרשה עוברת לתאר את חטא העגל, לדעת פרשנים רבים מעשה העגל ארע לפני ציווי המשכן ומקומה לפני פרשת תרומה אולם אין מוקדם ומאוחר בתורה.

לפי חשבונם של עם ישראל משה רבנו מתעכב מלרדת מן ההר, במדרש מובא כי השטן הראה להם דמות מיטה ומשה רבנו מוטל בה מת. העם פונה אל אהרן לעשות להם אלוהים (הסבר חטאם של ישראל דורש הרחבה בפני עצמה שהרי אך לפני ארבעים יום ראו באופן ברור את האלוקים מדבר עימם), אהרן מנסה להרויח זמן ומבקש להם להביא את תכשיטי נשותיהם בתקוה שהם יסרבו לוותר עליהם. התכשיטים נאספים בזריזות אהרן מטיל אותם אל האש, מיכה זורק שם המפורש החקוק על טס אל האש, ומהאש יוצא עגל זהב המתהלך כעגל חי. העם משכים בבוקר מעלה עולות ושלמים.

הקב"ה פונה אל משה ואומר לו לך רד כי שחת עמך וברצוני לכלותם, משה עומד בתפילה ומחלה פניו של הקב"ה. משה יורד מן ההר ושני לוחות הברית בידו, כבר ברדתו יהושע שהמתין שם מסב את ליבו לקולות התרועה שעולות מן המחנה. בהתקרבם אל המחנה משה רואה את העגל והמחולות, משה משליך את הלוחות ומשברם. לאחר מכן הוא נוטל את העגל שורף וטוחן אותו מערב אותו במים ומשקה את ישראל כשם שבודקים את הסוטה אם נטמאה. בני לוי שלא חטאו עוברים והורגים שלשת אלפים מן החוטאים, הקב"ה שולח מגפה בעם ישראל ונוטל מאיתם את הכתרים שקיבלו בהר סיני. משה לוקח את אהלו ונוטה אותו מחוץ למחנה.

משה עומד בתפילה והקב"ה מוסר לו את סוד תפילת י"ג מידות, הקב"ה מצוה עליו לפסול לוחות חדשות ולעלות להר סיני פעם נוספת. משה עולה אל ההר למשך ארבעים יום וארבעים לילה, לאחר מכן קרן אור פניו של משה ובדברו עם העם שם על פניו מסוה.  • בסוף הפרשה מובאים כמה מצוות, איסור עשיית עבודה זרה, קדושת בכור אדם ובהמה ופדיון פטר חמור, שביעית, חג המצות חג שבועות וחג האסיף, איסור בשר בחלב.

תגובות