דבר תורה קצר לפרשת משפטים

וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַה' פָּרִים (כד, ה).
פרשת השבועופירש רש"י נערי אלו הבכורות.
לפי שעד שלא חטאו ישראל בעגל היו הבכורות מקריבים קרבנות, שהרי בכורות ישראל קדשו בשעה שהבדיל הקב"ה במכת בכורות בין בכורי מצרים לבכורי ישראל.

ובספר שבט הלוי הביא שנשאל האם גוי בכור שהתגייר צריך להתענות בערב הפסח?והשיב שאע"פ שנראה שאפילו יוצא דופן פטור וכ"ש זה שהוא כקטן שנולד, מ"מ כיון שאילו היה במצרים ונתגייר קודם מכת בכורות בוודאי היה ניצול א"כ ראוי לו להחמיר בדבר.

ויש לומר שאף לפי דברי הגרש"ז אוירבעך בביאור טעם התענית בערב הפסח - שהוא משום חטאם בחטא העגל שאז ניטל מהם כהונתם, אפשר לומר שאילו היה מתגייר קודם מכת בכורות היה ניצול,  ואזי היה מתקדש בקדושת בכורה והיתה ניטלת ממנו העבודה לאחר חטא העגל, א"כ גם עליו מוטל להתענות.

תגובות