פרשת שמיני

פרשת השבועפרשת שמיני נקראת כך על שם היום השמיני למילואים (שמונת הימים שבהם חנכו את המשכן) וראש חודש ניסן היה.

אהרן מקריב קרבנות על גבי המזבח ומכפר בעד העם, לאחר ההקרבה אהרן מברך את העם בברכת כהנים. אש יורדת מן השמים ואוכלת את הקרבנות, העם נופל על פניו בשמחה גדולה על שזכו להשראת השכינה.


מות בני אהרן

נדב ואביהוא בני אהרן מכניסים קטורת עם אש זרה, שני חוטים של אש יוצאים מקודש הקודשים נכנסים בחוטמיהם ונשמתם ניטלת מהם.

איסור עבודה לכהנים לאחר שתיית יין

הקב"ה מצוה את אהרן שלא להכנס למקדש שתויי יין. יש אומרים כי פרשה זו נסמכה למיתת בני אהרן כיון שחטאם היה שנכנסו אל המקדש שתויי יין.


שריפת שעיר ראש חודש

אהרן, אלעזר ואיתמר שורפים את שעיר ראש חודש ולא אכלוהו, משה קוצף עליהם. אהרן משיב לו כי שעיר ראש אינו כשאר הקרבנות המיוחדים לימי המילואים שהוקרבו באותו יום, אלא זהו שעיר המוקרב מידי חודש בחודשו ומכיון שהוא ובניו אוננים על מיתת נדב ואביהוא אין להם לאוכלו ואין דינו שווה לשאר הקרבנות.
משה הודה ולא בוש כי לא שמע מפי ה' כיצד לנהוג במקרה כזה.

סימני טהרה

הקב"ה מצוה את משה ואהרן על סימני הבהמות החיות הטהורות, עופות דגים וחגבים וכן שבעת השרצים המטמאים.

תגובות