דבר תורה קצר לפרשת אמור

לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ (כא, ד)


ביאר רש"י: לא יטמא לאשתו פסולה - שהוא מחולל כאשר היא עמו.

הקשה ה"בית ישראל": כהן שעבר על ציווי התורה (כאמור בפסוקים הבאים) ונשא אשה האסורה לו כגון: גרושה, כופין ומלקים אותו כדי שיגרשנה, ואף על פי כן עדיין מסרב לקבל את דברי התורה, האם כעת ישמע לציווי התורה ולא יטמא לאשתו?


ענה האדמו"ר זצוק"ל למדה אותנו התורה יסוד חשוב שאין להתייאש משום יהודי לעולם, ואף על פי שלא אבה לשמוע בקול תורה ודברי חכמים, אולי כעת ישמע.

תגובות