פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה
אליעזר ורבקה על יד הבאר

מיתת שרה אמנו

שרה נפטרה והיא בת 127 שנה, במדרש מסופר כי פרחה נשמתה מגופה בעקבות הבשורה שבישר לה השטן כי אברהם הלך להקריב את יצחק לעולה (עקידת יצחק מוזכרת בפרשת וירא).

אברהם קונה את מערת המכפלה מעפרון החיתי ב400 שקל כסף ושם קובר את שרה, במערה קבורים אדם וחוה.

מציאת זיווגו של יצחק

אברהם משביע את אליעזר שילך לאור כשדים וחרן לקחת אשה ליצחק ולא יקח מבנות כנען אשר מדותיהן אינן מתוקנות.אליעזר יוצא לדרך וכל טוב אדוניו בידו, הדרך קופצת לו והוא מגיע באותו היום לחרן. ליד באר המים הוא פוגש את רבקה והיא מציעה להשקותו ואת גמליו, והנה מתקיים הסימן שביקש אליעזר מה' כי יקרהו.

אליעזר לן בבית בתואל אבי לבן ורבקה, הם מודים כי מה' יצא הדבר ואליעזר שב לבית אדוניו לאחר שקיים את שליחותו בהצלחה.

יצחק יצא אל השדה להתפלל תפילת מנחה, והנה אליעזר שב מחרן, רבקה נפגשת עם יצחק. יצחק נושא את רבקה לאשה וחזר הענן לשכון על האהל, הנר דלק מערב שבת עד ערב שבת וברכה שרויה בעיסה כמו שהיו בימי שרה.

סיום הפרשה

אברהם חוזר ונושא את קטורה (היא הגר) ונולדים לו בנים ובני בנים.

אברהם נפטר בגיל 175 ויצחק וישמעאל בניו קוברים אותו במערת המכפלה.

לישמעאל נולדים 12 בנים, והוא נפטר בגיל 137 שנה, התורה מתארת את פטירתו בלשון גויעה המופיעה בצדיקים מאחר שישמעאל עשה תשובה בערוב ימיו.

שבת שלום!תגובות