פרשת עקב

פרשת השבוע
משה רבינו ממשיך את דבריו לעם ישראל. הוא מזכיר בפניהם כי שמירת התורה והמצוות תשפיע שפע ברכה על העם ותסיר ממנו כל מחלה.

אל לכם לירא מהעמים היושבים בארץ כי יתן ה' אותם בידכם, אולם עליכם לעקור כל עבודה זרה ותשמישיה אשר יותירו הגויים בארצם.

משה מונה את שבח הארץ ואת שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך' - מפסוק זה לומדים את מצות ברכת המזון.גם כאשר יושפע עליכם שפע רב אל לכם לשכוח מיד מי קיבלתם את כל הטובה הזו ולא יאמר אדם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, מאחר שה' הוא הנותן לך כח לעשות חיל.

משה מזכיר בפניהם את חטא העגל ואת תפילתו בעד העם, מחילת הקב"ה ונתינת לוחות שניות.

פטירת אהרן וכהונת בנו אלעזר תחתיו, בליעת האדמה את קרח ועדתו.

הפרשה השניה שבקריאת שמע מוזכרת בפרשתנו, ובסיומה משה מזכיר שנית כי השמירה על המצוות היא שתגן על העם בהורישו את הארץ המובטחת.

ההפטרה שונו מפטירים בשבוע זה היא השניה מתוך 'שבעה דנחמתא'.

תגובות